Agroturystyka w Płaskiej - Ciężkowska Małgorzata

malciez@wp.pl | Telefon: 607 764 107

  • photo
  • photo
  • photo
Dzieje Gminy Płaska       Galeria Foto

   Historia powstania tej malowniczej wsi w północno-wschodniej części Polski jest rozległa i ujmująca. Istnieje już niewiele źródeł, które opisują odległe początki osadnictwa na terenie dzisiejszej Gminy Płaska. Większość znanych nam dzisiaj informacji pochodzi w większej części z miejscowych wykopalisk. Pewne jest natomiast, że na formę społeczną i geograficzną współczesnej Gminy Płaska, ogromny wpływ miało jej położenie na mapie kraju.

   Ważnym elementem krajobrazu były oczywiście szlaki wodne ( Czarna Hańcza, Kanał Augustowski ), które płyneły w kierunku Niemna ( tak też jest do dzisiaj. Obecność licznych jezior wpływała na późniejszą lokalizację osad. Dobrym przykładem takiego wykopaliska jest np. miejscowość Posejnele. Między Biebrzą a Niemnem w XII i XIII wieku zamieszkiwali te tereny Jaćwingowie. To oni stali się pionierami na tych ziemiach.
   W XII wieku rywalizacja rodów polsko-rusko-krzyżackich doprowadziła w 1283r do najazdu krzyżaków i upadku tych ziem. Jaćwież przestała istnieć. Ludność, któa zdołała uciek, ukryła się na Litwie, Rusi i Mazowszu.
   Z biegeim lat owe tereny pokrył gęsty las ( dzisiaj znany jako Puszcza Augustowska ). Ponad wiek trwały spory o ziemie po Jaćwingach. Dopiero jednak klęska Krzyżaków pod Grunwaldem stała się początkiem końca owych waśni. W 1422 roku ustalono granicę pomiędzy Wielkim Księstwem Litweskim a Krzyżakami, którą stanowiło jezioro Melno.
   Granica ta przetrwała aż do roku 1939 jako wschodnia granica Prus. W tym też okresie zaczęto budować pierwsze drogi, które ułatwaiły dotarcie do granicy. Wigry stały się wówczas miejscem, które łączyło drogi prowadzące z Księstwa do Prus. To właśnie na Wigrach umiejscowiono Wielki Dwór Myśliwski Książąt Litewskich.
   W późniejszym okresie zakładano już osady osoczników ( specjalna służba dworska, która pilnowała puszczy ). Do końca XVIII wieku Suwalszczyzna ( w tym Gmina Płaska ) stanowiła obszar należący do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
   Klęska powstania styczniowego spowodowała, iż niezaleśność Królestwa została zniesiona a powstałe w ten sposób Państwo nazwano - Krajem Przywiślanym.
   Po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości, ludność rosyjska stanowiła jeszcze większość, a więc w tym okresie oasdnictwo na ziemiach Suwalszczyzny było zdominowane przez zaborcę.
   Kolonizacja tych ziem trwała zatem od XVI do XIX wieku.